مهرگان، هم پیمانی به مهر

 

اگر ندانسته عمل کنیم، به جای بهبود، آسیب بیشتری خواهیم زد. پس بهتره دانسته های خود را افزایش دهیم و سپس به دانسته عمل کنیم.طبیعت به ما نیاز دارد. همانطور که ما به آن نیاز داریم. پس کمکش کنیم.